Общи условия

на Договор за посредническа дейност по наемане на работа

1 ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ [1]: се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа.

Посредникът предоставя посреднически услуги [2] на търсещите работа лица по заявки на работодатели за сключване на договори, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове в областта на трудовото законодателство, както и при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.

 

2 ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ [3]: Включват една или повече от следните дейности:

Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;

Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;

Насочване към обучение на възрастни;

Насочване и подпомагане за започване на работа и по сключване на договор за наемане на работа в Република България.

Посреднически услуги са безплатни [4] – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице.

 

3 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кандидат по обява за работа/ търсещо работа лице

4 ПОСРЕДНИК: „Дрийм Тийм Консулт“ ЕООД, със седалище гр. Пловдив, ул. „Стефан Веркович” 3, партер, офис 6, Регистрация в МТСП номер 2652, ЕИК: 205 297 155, представлявана от Борис Пиронков – Управител.

 

 

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

 

Чл.1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ приема да извърши посредническите услуги, описани в т.2 на този Договор, безвъзмезно и в определения в чл.1, ал.4 срок.

 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ПОСРЕДНИКА доброволно и информирано лични данни: име и фамилия, дата на раждане, гражданство, данни за контакт, образование и квалификация, трудов опит, предпочитания за кариерно развитие, автобиография и други с цел информацията да бъде обработвана и предавана от ПОСРЕДНИКА за представяне на кандидатурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред работодатели.

 

/3/ Договорът се счита за сключен след проведен разговор между ПОСРЕДНИКА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно последващото процедирането на неговата кандидатура, постъпила чрез сайта на ПОСРЕДНИКА или чрез сайтове за публикуване на обяви за работа, с които ПОСРЕДНИКЪТ си партнира.

 

/4/ Настоящият договор се сключва за неопределен срок. Срокът започва да тече от датата на подписване на този договор.

 

/5/ Договорът се регистрира и администрира в информационния портал на Агенция по заетостта и се съхранява заедно с автобиографията 5 години, което е законово задължение за ПОСРЕДНИКА. Номерът на договора се предоставя от ПОСРЕДНИКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което е законово основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи услугите по чл.1, както и да упражнява своите легитимни права във връзка с Регламент (ЕС) 2016/ 679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по нататък само GDPR Регламент).

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

 

/1/ Да предоставя на ПОСРЕДНИКА необходимите във връзка с изпълнението на този договор документи и информация;

/2/ Да уведомява своевременно ПОСРЕДНИКА за всяка промяна в информацията по предходната точка.

 

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 

/1/ По всяко време да получава информация относно дейността на ПОСРЕДНИКА по изпълнението на този договор;

/2/ Да прилага легитимните си права във връзка с GDPR регламента, посочени в Политиката за управление и осигуряване на поверителност на личните данни на ПОСРЕДНИКА, публикувана на сайта му www.dreamteambg.com

/3/ След първият и вторият прослужен месец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осъществи контакт с него с цел обратна връзка за ефективността на посредническата услуга.

/4/ Да откаже сключването на договор, за който ПОСРЕДНИКЪТ е посредничил.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА:

 

Чл. 4. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:

 

/1/ Да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец;

/2/ Да проучва пазара във връзка със сключването на договора по чл. 1, ал. 1 от този договор;

/3/ Да намира контрагенти за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да ги свързва с последния;

/4/ Да провежда предварителни преговори с контрагентите, като ги запознава с обичайните условия по договора за работа;

/5/ Да организира преговори за сключването на конкретен договор;

/6/ Да не разпространява поверителна информация за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след прекратяване изпълнението по този договор;

/7/ Да не ползва лични данни, предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за други цели, освен за целите на подбора.

/8/ При необходимост за предоставянето на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за други цели, различни от посочените в чл.4 т.8, ПОСРЕДНИКЪТ ще поиска съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изцяло ще се съобрази с него.

/9/ Да запази целостта и конфиденциалността на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да прилага всички предвидени действия в GDPR регламента, предвидени в чл.15 – чл.22 и чл.34 в определения за това срок.

Чл. 5. ПОСРЕДНИКЪТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му за изпълнението на този договор информация.

 

Чл. 6. Без изрично упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПОСРЕДНИКЪТ няма право:

 

/1/ Да подписва договори от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или за негова сметка;

/2/ Да приема или извършва плащания;

/3/ Да извършва каквито и да било правни или фактически действия, които са извън рамките на обикновеното посредничество.

Чл. 7. По договор, сключен с негово посредничество, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност при неизпълнение на задължения от съконтрагента на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

 IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА:

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ПОСРЕДНИКА възнаграждение за осъщественото посредничество по чл. 1, ал. 1.

 

 V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ:

 

Чл. 9. Всяка от страните може едностранно да прекрати действието на този договор с едномесечно писмено предизвестие.

 

Чл. 10. Договорът може да бъде прекратен по взаймно съгласие на страните.

 

Чл. 11. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната страна има право да прекрати предсрочно посредническото правоотношение.

 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

 

Чл. 12. При сключването на следващи договори с контрагент, осигурен от ПОСРЕДНИКА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да търси съдействието на ПОСРЕДНИКА.

 

Чл. 13. Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по електронна поща или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на съобщението.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

Чл. 14. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При непостигане на споразумение споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

 

Чл. 15. Всички изменения и допълнения на този договор са правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

 

Чл. 16. Ако някоя от страните промени посочените в този договор адреси и/или телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

 

[1]  съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., последно изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.

 

[2] съгласно чл. 27 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., последно изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.

 

[3] съгласно чл. 2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., последно изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.

 

[4] съгласно чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., последно изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.

DTC---logo-transparent (1).png

Намираме правилните хора

  • Dream Team Consult

гр.Пловдив, ул.Стефан Верович 3, партер, офис 6

© 2019 Дрийм Тийм Консулт ЕООД